Mời Thầu: Tư vấn lập dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Phù Cát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

 

– Tên bên mời thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cát;

– Địa chỉ: Số 141 Quang Trung – thị trấn Ngô Mây – huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định;

– Điện thoại: 02563.650 229; 02563.850 813;   Fax ………;

– E-mail: hieutranminh260384@gmail.com;

– Mã số thuế: 4100159873.

 Nội dung thông báo mời thầu :

  1. Tên gói thầu: Tư vấn lập dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Phù Cát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

– Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn.

– Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn lập dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Phù Cát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035: Phân tích đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 2006 – 2015, làm cơ sở dự báo định hướng và xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 2016 – 2025, 2026-2035 phù hợp với xu thế phát triển mới.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

  1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Phù Cát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.
  2. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 7 giờ 30, ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 10 năm 2017.
  6. Địa điểm phát hành HSMT:

– Đơn vị phát hành HSMT: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cát;

– Địa chỉ: Số 141 Quang Trung – thị trấn Ngô Mây – huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định;

– Điện thoại: 02563.650 229; 02563.850 813;   Fax ………;

– E-mail: hieutranminh260384@gmail.com;

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng; (Hai triệu đồng).
  2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2017.
  3. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 6 tháng 10 năm 2017.