Mời Thầu: Gói thầu số 21: Thi công xây dựng công trình các nhà hỏa táng tại tỉnh Trà Vinh

 

– Tên bên mời thầu: BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH

– Địa chỉ: Số 10, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0294.3.865196;      Số fax: 0294.3.851924.

– Mã số thuế: 2100388245.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 21: Thi công xây dựng công trình các nhà hỏa táng: Nhà hỏa táng chùa Kompong Ksan (Mới); Nhà hỏa táng Chùa Phnom Pênh (Cây Hẹ); Nhà hỏa táng chùa Kompong Spen (Chợ); Nhà hỏa táng cụm dân cư ấp Ô Rung; Nhà hỏa táng cum dân cư Ô Kà Đa; Nhà hỏa táng cum dân cư ấp Nhứt; Nhà hỏa táng cụm dân cư ấp Tân Thành (07 Nhà hỏa táng – đợt 4).

– Loại gói thầu: Xây lắp 

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng 07 nhà hỏa táng;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án: Nhà hỏa táng cho các chùa Khmer hệ phái Nam Tông và cụm dân cư có đông đồng bào Khmer cư trú (Hạng mục 44 Nhà hỏa táng).
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ xây dựng Nhà hỏa táng.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong mước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: T08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2017.
 6. 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh., địa chỉ: Số 10, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3.865196.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng), đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng.
 8. Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 9. 10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm
 10. 11. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 13 tháng 10 năm /.