Mời Thầu: Thi công Hợp phần cầu – dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án GTNT 3 – Sở GTVT Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: Số 9 Mê Linh, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3717333,                          Fax: 0211.3862.700

Mã ĐVQHNS: 1041529

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: VP:1 –XD:1 – Thi công xây dựng Dự án thành phần 1, tỉnh Vĩnh Phúc (VP:01 – BCKTKT01) thuộc Hợp phần cầu – dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).
 • Loại gói thầu: Xây lắp

–    Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng mới 3 cầu dân sinh và 3 công trình cống trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
 1. Tên dự án: Dự án thành phần 1,2, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc Hợp phần cầu – dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).
 2. Nguồn vốn: Nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 , ngày 09 tháng 12 năm 2017 đến trước 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSMT : Trụ sở Ban quản lý dự án GTNT3 Vĩnh Phúc – Số 9 phố Mê Linh, TP Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng ( Hai triệu đồng chẵn) .
 8. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn) , hình thức : Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
 9. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu 8 giờ 00 ngày 19 tháng 12  năm 2017.