Mời Thầu: Thi công Hoàn thiện Nhà giải phẫu bệnh lý chuyển thành nhà điều trị khoa truyền nhiễm Bệnh viện ĐK Mèo Vạc

 

Tên Bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÈO VẠC

Địa chỉ: Thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193 871113.    Fax: 02193 871113.  Email: bvđkmv@.gov.vn

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”;

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Hoàn thiện Nhà giải phẫu bệnh lý chuyển thành nhà điều trị khoa truyền nhiễm để đưa vào sử dụng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng.

 1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc (Hạng mục: Hoàn thiện Nhà giải phẫu bệnh lý chuyển thành nhà điều trị khoa truyền nhiễm).
 2. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 21 tháng 12 năm 2017 đến trước 08 giờ 00, ngày 02 tháng 01 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc. Thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Bảo đảm bằng Bảo lãnh Ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 02 tháng 01 năm 2018.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 02 tháng 01 năm 2018.