Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án cấp nước thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Loại dự án Dự án thuộc nhóm B. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
1.    Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án cấp nước thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.
– Địa chỉ: Số 137 Hoàng Thị Loan – Thị trấn Plêi Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum
– Điện thoại: 060 6286368    – Fax: 060 3881801
2.    Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
3.    Loại dự án Dự án thuộc nhóm B:
 
4.    Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
5.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 2 – Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án cấp nước
Tên gói thầu: Gói thầu số 2 – Cung cấp và lắp đặt thiết bị
Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch Khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Nguồn vốn: Chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC – SPLV (nay là JICA) và vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước.
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, không sơ tuyển

Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2009 đến trước 08 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT:
Ban quản lý dự án cấp nước
+ Địa chỉ: Số 137 Hoàng Thị Loan – Thị trấn Plêi Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum
+ Điện thoại: 060 6286368; 060 3881801    – Fax: 060 3881801
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
Địa chỉ nhận HSDT:
Ban quản lý dự án cấp nước
Địa chỉ: Số 137 Hoàng Thị Loan – Thị trấn Plêi Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2009.
HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 11 năm 2009, tại Ban quản lý dự án cấp nước; Địa chỉ: Số 137 Hoàng Thị Loan – Thị trấn Plêi Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý dự án cấp nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẤP NƯỚC
TRƯỞNG BAN
Trần Đăng Khoa