Gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị NHNo-PTNT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế

Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế gia hạn mời thầu dự án: Xây dựng Trụ sở chi nhánh NHNo&PTNT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: (gói thầu số 1): Gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị NHNo&PTNT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế.

Tiếp tục bán hồ sơ mời thầu
 và gia hạn thời điểm đóng thầu
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế
– Địa chỉ: Số 10 Hoàng Hoa Thám – Thành phố Huế
– Điện thoại: 054.3823269         Fax: 054.3822883
2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở chi nhánh NHNo&PTNT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế.  
3.     Loại dự án Dự án thuộc nhóm C:
4. Tên chủ đầu tư: Giám đốc Chi nhánh NHNo&PTNT Thừa Thiên – Huế 
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: (gói thầu số 1): Gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị NHNo&PTNT Lăng Cô, Phú Lộc, TT Huế.

B. Nội dung thông báo mời thầu:
   Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 05 tháng 10 năm 2009 đến trước 08 giờ 30, ngày 20 tháng 10 năm 2009 .
   Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, số 10 Hoàng Hoa Thám – TP Huế – Điện thoại: 054.3823269
   Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 20 tháng 10 năm 2009 Thông tin đăng tải trên báo đấu thầu số 186 (ngày 17/9/2009)số 187(ngày 18/9/2009)số 188 (ngày 21/9/2009)

   Nay xin gia hạn :

     – Thời gian tiếp tục bán hồ sơ mời thầu đến trước 8 giờ ngày 05 /11/2009 (Trong giờ hành chính) tại số 10 Hoàng Hoa Thám – TP Huế
    -Thời điểm đóng thầu 8 giờ ngày  05 /11/2009 các thông tin khác không thay đổi
       HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ00 (giờ Việt Nam) ngày 05/11/2009,tại Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, số 10 Hoàng Hoa Thám – TP Huế.


     Huế, ngày20 tháng 10 năm 2009
          NGÂN HÀNG NO&PTNT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
                          GIÁM ĐỐC