Gói thầu xây lắp, xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh – Đống Tháp

Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp mời thầu Gói thầu xây lắp, xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh thuộc dự án Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh. Tên chủ đầu tư : Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp
    – Địa chỉ: Số 95, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
    – Điện thoại/Fax/E-mail: 067. 3851261 ; Fax : 067. 3851883
    2. Tên dự án : Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh
    3. Loại dự án :  Dự án thuộc nhóm C
    4. Tên chủ đầu tư : Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp
    5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Gói thầu xây lắp, xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh.
 
B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên Bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp
    – Tên gói thầu : Gói thầu xây lắp, xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh.
    – Tên dự án : Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh
    – Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển ngành
    – Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước

    – Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ, ngày 09 tháng 11 năm 2009 đến trước 09 giờ, ngày 27 tháng 11 năm 2009.
    – Địa điểm bán HSMT : Số 95, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp ; Điện thoại : 067. 3851261 ; Fax : 067. 3851883.
    – Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000.000 đ (Một triệu đồng)
    – Địa chỉ nhận HSMT : Số 95, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp ; Điện thoại : 067. 3851261 ; Fax : 067. 3851883.

    – Thời điểm đóng thầu : lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2009
    – Bảo đảm dự thầu : 150.000.000 đ (Một trăm năm mươi triệu đồng); Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
   
    HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu, ngày 27 tháng 11 năm 2009, Tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, Địa chỉ Số 95, đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

    Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 10 năm 2009
    KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐỒNG THÁP
    KT. GIÁM ĐỐC
    PHÓ GIÁM ĐỐC
        (Đã ký)
         
    Lê Văn Bé Tư