Thông báo mời thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp sửa chữa và nâng cấp đập đất và cống lấy nước hồ Châu Sơn

Thông báo mời thầu gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp sửa chữa và nâng cấp đập đất và cống lấy nước hồ Châu Sơn

Tên dự án:Dự án sửa chữa và nâng cấp hồ Châu Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp sửa chữa và nâng cấp đập đất và cống lấy nước hồ Châu Sơn
Nguồn vốn:
Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Đầu tư và Xây dựng NN&PTNT TT Huế. Số 2B Trần Cao Vân, TP Huế, TT Huế. Điện thoại – Fax: 054.3848730.
28/10/2009
09/11/2009 đến 24/11/2009
1.000.000 (VND)
24/11/2009 15:00
24/11/2009 15:00