Thi công xây dựng công trình đường vào Phường Xuân Tăng – Lào Cai

Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu Thi công xây dựng công trình đường vào Phường Xuân Tăng

SỞ XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TVGS& QLDALào Cai, ngày 5 tháng11 năm 2009PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU


A.    Thông tin chung:
1.    Tên cơ quan được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời thầu: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
–    Địa chỉ: Km2- Đại lộ Trần Hưng Đạo- P. Bắc Cường – TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai
–    Điện thoại: 020.3826.705      Fax: 020.826.705
2.    Tên dự án: Đường vào Trung tâm Phường Xuân Tăng (giai đoạn 1)
3.    Loại dự án: Dự án nhóm B
4.    Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
5.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình đường vào Phường Xuân Tăng
B.    Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

6.    Tên bên mời thầu: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
7.    Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình đường vào Phường Xuân Tăng
8.    Tên dự án: Đường vào Trung tâm phường Xuân Tăng
9.    Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách
–    Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
–    Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2009 đến trước 14 giờ, ngày 04 tháng 12 năm 2009( trong giờ làm việc hành chính)
–    Địa điểm bán HSMT: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Km2- Đại Lộ Trần Hưng Đạo- P. Nam Cường- TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 020.826.705        Fax: 020.826.705
–    Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VNĐ)
–    Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Km2- Đại Lộ Trần Hưng Đạo- P. Nam Cường- TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai
–    Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 04 tháng 12 năm 2009
–    Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 ( VNĐ) ( Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn)
–    HSDT sẽ được mở công khai vào 14giờ30phút ( giờ Việt Nam), ngày 04 tháng 12 năm 2009, tại Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Km2- Đại Lộ Trần Hưng Đạo- P. Nam Cường- TP. Lào Cai- tỉnh Lào Cai
Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên
                                                                             
                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                  Bùi Văn Tuấn