BV. Nguyễn Tri Phương mời thầu mua sắm thuốc chữa bệnh năm 2010 sử dụng Ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác năm 2010.

BV. Nguyễn Tri Phương mời thầu mua sắm thuốc chữa bệnh năm 2010 sử dụng Ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác năm 2010. Đấu thầu rộng rãi trong cả nước.- Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong cả nước.

Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BV.NGUYỄN TRI PHƯƠNG    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2009


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Bên mời thầu : BV. Nguyễn Tri Phương
–    Tên gói thầu : mua sắm thuốc chữa bệnh năm 2010
–    Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác năm 2010
–    Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong cả nước
–    Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2009 đến trước 08 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2009 ( trong giờ hành chính)
–    Địa điểm bán hồ sơ mời thầu : phòng tài chính kế toán – BV. Nguyễn Tri Phương
–    Địa chỉ : số 468 Nguyễn Trãi, Q5, TP.Hồ Chí Minh
–    Điện thoại : 08 39 234 332 – 08 39 234 385
–    Fax : 08 39 236 858
–    Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu :
•    Gói thầu 1 : Mua thuốc theo tên Generic và tên biệt dược giá 1.000.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ mời thầu
•    Gói thầu 2 : Mua dịch truyền giá 500.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ mời thầu.
•    Gói thầu 4 : Mua thuốc thành phẩm đông dược giá 500.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ mời thầu.
–    Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu : phòng tài chính kế toán bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 468 Nguyễn Trãi, Q5.
–    Thời điểm đóng thầu : 08 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2009
–    Thời điểm mở thầu : 08 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2009. Tại phòng giao ban bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
GIÁM ĐỐC