Gói thầu số 01: Xây dựng nhà làm việc toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn – Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn

Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu, gói thầu số 01: Xây dựng nhà làm việc toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ ANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/ TBMT –TA
Nghĩa Đàn, ngày 10 tháng 11 năm 2009


THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo luật đấu thầu, gói thầu số 01: Xây dựng nhà làm việc toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn.
    Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương
    Nhà nhầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu trên sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá:1.000.000VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam đồng)
    Địa chỉ: Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn – Tỉnh Nghệ An
    Điện thoại: 0383.812.858
    Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8giờ ngày 26 tháng 11 năm 2009 đến 7h ngày 10 tháng 12 năm 2009 trong giờ hành chính.
    Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu là: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng Việt Nam), bằng một trong các hình thức sau: Tiền mặt, séc, giấy bảo đảm của Ngân hàng Tại Việt Nam, và phải được chuyển đến Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn trước 9giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2009.
    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam)
    Ngày 10 tháng 12 năm 2009 tại Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An
                                                                                                          CHỦ ĐẦU TƯ
                                                                                     TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN
                                                                                                              Chánh án


                                                                                                          Lê Văn Quỳnh