Dự án: Nâng cấp đường trại rau – Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Gói thầu số 02 ( Xây lắp).

Dự án: Nâng cấp đường trại rau – Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.Tên chủ đầu tư: UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tên gói thầu đăng ký mời thầu: Gói thầu số 02 ( Xây lắp).

                           PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A- Thông tin chung:
1- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 3- Trụ sở HĐND-UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại liên hệ: 0231 3870 622 – 0982 160 160 – Fax: 0231 3870 041.
           E-mail: Banqldahuyensinho@yahoo.com.vn.
2- Tên dự án: Nâng cấp đường trại rau – Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
3- Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
5- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 02 ( Xây lắp).

B- Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
– Tên gói thầu: Gói thầu số 02( xây lắp).
– Tên dự án: Nâng cấp đường trại rau – Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
– Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT: Từ  8 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2009 đến trước 14giờ 00 phút ngày, ngày 23  tháng  12 năm 2009.
– Địa điểm bán HSMT: Tại văn phòng Ban QLDA huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 3- Trụ sở HĐND-UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại liên hệ: 0231 3870 622 – 0982 160 160 – Fax: 0231 3870 041.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đồng ( Tiền Việt Nam).
– Địa chỉ nhận HSDT: Tại văn phòng Ban QLDA huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
 Tầng 3- Trụ sở HĐND-UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày  23 tháng 12 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu: 183.000.000triệu đồng ( một trăm tám ba triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ (Giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 12 năm 2009 tại Văn phòng Ban QLDA huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Tầng 3- Trụ sở HĐND-UBND huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Ban QLDA huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

                                                                                       Sìn Hồ, ngày  28 tháng 11 năm 2009

                                                                                              BAN QLDA HUYỆN SÌN HỒ
                                                                                                        P. GIÁM ĐỐC
                                                                                                              (Đã ký)
                  
                                                                                                       Nguyễn Xuân An