Tên gói thầu: Gói thầu số 11 San nền, Phá dỡ công trình cũ công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

Tên gói thầu: Gói thầu số 11 San nền, Phá dỡ công trình cũ công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu số 11 San nền, Phá dỡ công trình cũ công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu
– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu
– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2012
– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2009 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12.năm 2009 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Điện thoại: 02313606898    Fax: 02313793896
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án XDCB và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu;
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 13 /12 /2009.
– Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ  30 phút ngày 13/12/2009 tại Ban quản lý dự án XDCB và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
    Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                         Lai Châu, ngày         tháng        năm 2009
                                                                                                                     GIÁM ĐỐC