Gói thầu: Hoán cải AC-Module cho máy phát điện giàn MMWU-1 & J.U Cửu Long (ĐH số 02-02/01-10/KB) – XN Khoan và Sửa Giếng thuộc XN liên doanh Vietsovpetro

XN Khoan và Sửa Giếng thuộc XN liên doanh Vietsovpetro mời thầu gói thầu: Hoán cải AC-Module cho máy phát điện giàn MMWU-1 & J.U Cửu Long (ĐH số 02-02/01-10/KB) thuộc dự án: Mua sắm vật tư hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

THÔNG BÁO MỜi THẦU

–    Tên bên mời thầu: XN Khoan và Sửa Giếng thuộc XN liên doanh Vietsovpetro.
–    Tên gói thầu: Hoán cải AC-Module cho máy phát điện giàn MMWU-1 & J.U Cửu Long (ĐH số 02-02/01-10/KB).
–    Tên dự án: Mua sắm vật tư hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
–    Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2010
–    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
–    Thời gian bán HSMT: Từ 8h00, ngày 22/01/2010 đến 9h00, ngày 02 tháng 02 năm 2010  (trong giờ hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT: Phòng KTKH-LĐTL XN Khoan và Sửa Giếng; ĐT: 064 3839871/ex .3133.
–    Giá bán 1 bộ HSMT: 100.000  VNĐ/Bộ.
–    Địa điểm nhận HSDT: Văn phòng Giám đốc XN Khoan và Sửa Giếng, số 71 đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng tàu.
–    Thời gian đóng thầu:  Trước 9h00, ngày 02 tháng 02 năm 2010
–    Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VNĐ (tám triệu đồng).
Thời gian dự kiến mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10h00 (giờ Việt nam)  ngày 02 tháng 02năm 2010 tại XN Khoan và Sửa Giếng, số 71 đường 30/4, Tp. Vũng tàu.
XN Khoan và Sửa Giếng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.
                                                                          Vũng tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2010
                                                                                 GIÁM ĐỐC XN KHOAN & SG


    
                                                                                           VŨ THIỆN LƯƠNG