Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc công ty điện lực 3) mời thầu

Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Công ty Ðiện lực 3) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu: Cung cấp dụng cụ chuẩn bị sản xuất phục vụ QLVH ÐZ và TBA các dự án 110kV Hòa Thuận, Bắc Ðồng Hới, Áng Sơn, Ðức Phổ, Sơn Hòa, Chư Prông, Krông Ana, CưMgar, Duy Xuyên, Chân Mây”.

Ban quản lý dự án lưới điện (thuộc Công ty Ðiện lực 3) mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu:

– Gói thầu số CBSC-1: “Cung cấp dụng cụ chuẩn bị sản xuất phục vụ QLVH ÐZ và TBA các dự án 110kV Hòa Thuận, Bắc Ðồng Hới, Áng Sơn, Ðức Phổ, Sơn Hòa, Chư Prông, Krông Ana, CưMgar, Duy Xuyên, Chân Mây”.

Các nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin và mua bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản phí không hoàn lại là: 500.000 đồng (năm trăm nghìn) tại địa chỉ sau:

Ban Quản lý dự án lưới điện, tầng 4,

số 78A Duy Tân, TP Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511.2211325;

Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 7-1-2010.

Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 27-1-2010.

Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 27-1-2010.

Nhà thầu phải nộp HSDT về địa chỉ nêu trên trước thời điểm đóng thầu.