Gói thầu số 12 xây lắp các hạng mục: Lát vỉa hè; lan can trên kè hồ dọc theo vỉa hè; tái tạo 3 chiếc cầu bắc qua hào; thoát nước vỉa hè; bãi đỗ xe và cây xanh phía vỉa hè – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu số 12 xây lắp các hạng mục: Lát vỉa hè; lan can trên kè hồ dọc theo vỉa hè; tái tạo 3 chiếc cầu bắc qua hào; thoát nước vỉa hè; bãi đỗ xe và cây xanh phía vỉa hè – Tiểu dự án nhóm 1: Các hạng mục hạ tầng thuộc dự án tổng thể “Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành Cổ Quảng Trị (giai đoạn 2)”,

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, TT&DU LỊCH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 52 /TB-MT  
Đông Hà, ngày 21 tháng 01 năm 2010
                  
                                                                                    
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu số 12 xây lắp các hạng mục: Lát vỉa hè; lan can trên kè hồ dọc theo vỉa hè; tái tạo 3 chiếc cầu bắc qua hào; thoát nước vỉa hè; bãi đỗ xe và cây xanh phía vỉa hè – Tiểu dự án nhóm 1: Các hạng mục hạ tầng thuộc dự án tổng thể “Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành Cổ Quảng Trị (giai đoạn 2)”, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các công trình văn hóa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị:
+ Địa chỉ: Kiệt 125, Quốc Lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
+ Điện thoại: 053.3856.964; Fax: 053.3852.353.
và sẽ được mua 01(một) bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá bán 01 bộ hồ sơ là: 1.000.000 VND (Một triệu đồng tiền Việt Nam) cũng tại địa chỉ trên.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 3 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính, giờ Việt Nam).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm là thư bảo lãnh do Ngân hàng phát hành và phải được chuyển đến Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Trị chậm nhất là trước 8 giờ 00 phút, ngày 01tháng 3 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính, giờ Việt Nam).
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 01   tháng 3 năm 2010 tại văn phòng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Kiệt 125, Quốc Lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị mời đại diện của các Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.     
                                                                                  KT/GIÁM ĐỐC
                                                                                   P.GIÁM ĐỐC

                                                                                      ( Đã ký)


                                                                                NGUYỄN BÌNH