Gói thầu số 15 (Xây lắp) – Xây dựng hạng mục số 09, 10 công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Sở Y tế tỉnh Lai Châu mời thầu gói thầu: Gói thầu số 15 (Xây lắp) – Xây dựng hạng mục số 09, 10 công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu số 15 (Xây lắp) – Xây dựng hạng mục số 09, 10 công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu
– Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu
– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn khác.
– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 03.năm 2010 đến trước 14giờ 00 phút , ngày 16 tháng 03.năm 2010 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Điện thoại: 02313606898    Fax: 02313793896
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Y tế tỉnh Lai Châu;
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút  ngày 16/03/2010
– Bảo đảm dự thầu 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ  30 phút ngày 16/3/2010 tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
    Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                           Lai Châu, ngày 05 tháng02 năm 2010
                                                                                             GIÁM ĐỐC
                                                                                                Đã ký

                                                                                     Nguyễn Công Huấn