Gói thầu TS-01: Cung cấp thiết bị Cơ – Điện đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật – Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức đấu thầu Gói thầu TS-01: Cung cấp thiết bị Cơ – Điện đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tổ máy phát điện thuộc nhà máy thuỷ điện Tà Sa – Nà Ngàn theo hình thức đấu thầu Quốc tế.

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG 
Số:   241      /TB – KSLK
Cao Bằng, ngày    23   tháng  02    năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tổ chức đấu thầu  Gói thầu TS-01: Cung cấp thiết bị Cơ – Điện đồng bộ và các dịch vụ kỹ thuật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tổ máy phát điện thuộc nhà máy thuỷ điện Tà Sa – Nà Ngàn theo hình thức đấu thầu Quốc tế.
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng  mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ) tại:
Phòng Đầu tư Phát triển, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng
Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.859.551; Fax: 026.852.579
Thời gian bán Hồ sơ: Từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 03 năm 2010 đến 08 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2010 (theo giờ làm việc hành chính).
Thời gian đóng thầu: 8 giờ 00 ngày 12 tháng  04 năm 2010.
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu là 100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng chẵn ) dưới hình thức bảo đảm ngân hàng hoặc bảo đảm tiền mặt và phải được gửi đến Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trước thời điểm đóng thầu.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Công ty. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng kính mời các đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu cùng tham dự.
                                                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU