Gói thầu: Thi công xây lắp Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
Tên gói thầu: Thi công xây lắp Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT từ 9giờ 00’, ngày 25 tháng 03 năm 2010 đến trước 9giờ 00’, ngày 15 tháng 04 năm 2010(trong giờ hành chính)1.
Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng (Số 83, Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
Địa chỉ nhận HSDT: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, ngày 15 tháng 04 năm 2010
Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 10giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 04 năm 2010, tại Kho bạc Nhà nước Cao Bằng (Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).
Kho bạc Nhà nước Cao Bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                                     Cao Bằng, ngày 09 tháng 03  năm 2010
                                                                                                                                          GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                                                                  Nguyễn Trung Thảo