Ban quản lý dự án chuyên ngành Công thương – Sở Công thương Ðiện Biên. Có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung

Ban QLDA chuyên ngành Công thương, mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu : Gói thầu số 05: Xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung huyện Mường Ẳng. Gói thầu số 06: Xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung huyện Ðiện Biên. Gói thầu số 07: Xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung TP Ðiện Biên Phủ.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
          Ban quản lý dự án chuyên ngành Công thương – Sở Công thương Ðiện Biên. Có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung.
+ Gói thầu số 05: Xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung huyện Mường Ẳng.
+ Gói thầu số 06: Xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung huyện Ðiện Biên.
+ Gói thầu số 07: Xây lắp lưới điện hạ áp bổ sung TP Ðiện Biên Phủ.
Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong cả nước, thuộc dự án Năng lượng nông thôn 2 tỉnh Ðiện Biên, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới.
Ban QLDA chuyên ngành Công thương, mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Ban QLDA chuyên ngành Công thương Ðiện Biên, số 884 – Ðường 7-5 (Sau ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ðiện Biên) điện thoại 0230.3825683 – 0230.2211296 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 VNÐ (Một triệu đồng).
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 3-5-2010 đến 8 giờ 30 phút ngày 6-6-2010 (Trong giờ hành chính)
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu cho gói thầu:
+ Gói thầu số 05: 135.000.000 VNÐ (Một trăm ba năm triệu)
+ Gói thầu số 06: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu)
+ Gói thầu số 07: 100.000.000 (Một trăm triệu)
Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của Ngân hàng, tiền mặt, chuyển khoản và được gửi đến Ban QLDA chuyên ngành Công thương chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút (giờ Hà Nội), ngày 6-6-2010
Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 6-6-2010.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 6-6-2010 Tại Ban QLDA chuyên ngành Công thương. Ban QLDA chuyên ngành Công thương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.