Gói thầu Xây lắp, thiết bị công trình Trung tâm dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tỉnh Lai Châu

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu mời thầu: Gói thầu Xây lắp, thiết bị công trình Trung tâm dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tỉnh Lai Châu. Sử dụng nguồn vốn: Chương trình MTQG về Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp + thiết bị công trình Trung tâm dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tỉnh Lai Châu.
– Tên dự án: Trung tâm dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tỉnh Lai Châu.
– Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG về Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS.
– Hình thức đầu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05.năm 2010 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 05.năm 2010 trong giờ hành chính.
– Địa điểm bán HSMT: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu
– Điện thoại: 02313790648    Fax: 0231790649
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút  ngày 26/05/2010
– Bảo đảm dự thầu 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ  30 phút ngày 26/5/2010 tại Hội trường Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu
    Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                                            Lai Châu, ngày       tháng      năm 2010
                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC