Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Trường tiểu học phường 6 Thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Trường tiểu học phường 6 Thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp phát theo dự án được duyệt. Theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 17 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

        – Tên bên mời thầu: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre

  – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Trường tiểu học phường 6 Thành phố Bến Tre – tỉnh Bến Tre.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp phát theo dự án được duyệt.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 07 tháng 05 năm 2010 đến trước 14 giờ 00, ngày 17 tháng  05  năm 2010 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre; Số 03 Cách mạng tháng 8, Phường 3, thaønh ph Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại : 075.3825950-Fax: 075.3812669

  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẳn)

             Địa chỉ nhận HSDT: Tại Hội trường UBND Thành phố Bến Tre, số 07, Đại lộ  Đồng Khởi, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

             Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 17 tháng  05 năm 2010.

  Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đ ( Mười triệu đồng chẳn)

  HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 05 năm 2010, tại Hội trường UBND Thành phố Bến Tre, số 07, Đại lộ Đồng Khởi, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

  – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Bến Tre kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                             TT. TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BẾN TRE

                                                                                                Giám đốc