Mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao năm 2010 của Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình mời thầu gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao năm 2010 của Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ ngày 21 tháng 05 năm 2010 đến trước 08 giờ ngày 04 tháng 06 năm 2010 (Trong giờ làm việc hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình
– Tên gói thầu: Mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao năm  2010 của Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình
– Tên dự án: Cung ứng thuốc vật tư y tế tiêu hao năm 2010 cho bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình
– Nguồn vốn: Từ nguồn thu viện phí, Bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước cấp
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ  08 giờ ngày 21  tháng 05 năm 2010 đến trước 08 giờ  ngày 04 tháng 06  năm  2010 (Trong giờ làm việc hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện đa khoa thành  phố Hòa Bình
Địa chỉ: số 66 Đường điện biên phủ – Phường Phương Lâm -Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình điện thoại 0218.3852493
– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000VND (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT : số 66 Đường điện biên phủ – Phường Phương Lâm -Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 04 tháng 06 năm 2010
– Bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng với trị giá 5.000.000VND (Năm triệu đồng chẵn)
 – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 08 giờ ngày 04 tháng 06 năm 2010 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình
         Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình kinh mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thưòi gian và địa điểm trên.
                                                                                    Hoà Bình, Ngày 10 tháng 05 năm 2010
                                                                                                        GIÁM ĐỐC
            Nơi nhận:
                   – Như kính gửi
                    – Lưu Hồ sơ mời thầu