Gói thầu số 3 :Trạm xử lý giếng 1,2,3 – Trung Tâm Quản Lý & Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên

Trung Tâm Quản Lý & Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu số 3 :Trạm xử lý giếng 1,2,3 . Thuộc dự án hệ thống cấp nước trung tâm huyện lỵ Cát Tiên. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 ngày 28/6/2010 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 13/7/2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

            – Tên bên mời thầu: Trung Tâm Quản Lý & Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng

            – Tên gói thầu: Gói thầu số 3 :Trạm xử lý giếng  1,2,3 .

            – Tên dự án:  Hệ thống cấp nước trung tâm huyện lỵ Cát Tiên– Lâm Đồng

            – Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước

            – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

            – Thời gian bán HSMT từ   8 giờ 00 ngày 28/6/2010 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 13/7/2010 (trong giờ hành chính)

            – Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Trung Tâm QL&KT Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng.

            – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng( một triệu đồng chẵn) VNĐ

            – Địa chỉ nhận HSDT:  Trung Tâm QL&KT Công Trình Công Cộng Huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng.

            – Thời gian đóng thầu:  8 giờ 00 phút  ngày 13/7/2010

            – Bảo đảm dự thầu: 51.000.000 ( Năm mươi mốt  triệu đồng)  VNĐ

            – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc  8 giờ 30 (giờ việt nam) ngày 13/7/2010 tại Trung Tâm Quản Lý và Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng.

            Trung Tâm Quản Lý và Khai Thác Công Trình Công Cộng Huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trêu.

                                                            Cát Tiên, ngày  14  tháng 6  năm 2010

                                                                     Giám Đốc