Gói thầu 6: xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước thuộc dự án nâng câos đường ĐT 721 – Trung Tâm Quản Lý & Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng

Trung Tâm Quản Lý & Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu 6: xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước.Thuộc dự án: Nâng cấp đường ĐT 721 (đoạn từ Km 41 + 178,52 đến Km50 +688,40) – huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng. Theo hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
   
    – Tên bên mời thầu: Trung Tâm Quản Lý & Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng
    – Tên gói thầu: Gói thầu 6    Xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước.
    – Tên dự án: Nâng cấp đường ĐT 721 (đoạn từ Km 41 + 178,52 đến Km50 +688,40) – huyện Cát Tiên  tỉnh Lâm Đồng
    – Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
    – Thời gian bán HSMT từ  8 giờ 00 ngày 30/6/2010 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 15/7/2010 (trong giờ hành chính)
    – Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Trung Tâm QL&KT Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng.
    – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng( một triệu đồng chẵn) VNĐ
    – Địa chỉ nhận HSDT:  Trung Tâm QL&KT Công Trình Công Cộng Huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng.
    – Thời gian đóng thầu:  8 giờ 30 phút  ngày 15/7/2010
    – Bảo đảm dự thầu:    430.000.000đồng ( Bốn  trăm ba mươi  triệu  đồng) VNĐ
    – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc  9 giờ 00 (giờ việt nam) ngày 15/7/2010 tại Trung Tâm Quản Lý và Khai Thác Công Trình Công Cộng huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng.
    Trung Tâm Quản Lý và Khai Thác Công Trình Công Cộng Huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trêu.
                                                                                              Cát Tiên, ngày  16  tháng 6  năm 2010
                                                                                                                     Giám Đốc