Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh Hòa Bình mời thầu gói thầu: Mua thuốc điều trị năm 2010, tại thông báo số: 1463/UBND – TCTN ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2010

Mời thầu gói thầu: Mua thuốc điều trị năm 2010, tại thông báo số: 1463/UBND – TCTN ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2010 của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh Hòa Bình. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2010.              TỈNH UỶ HOÀ BÌNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    BAN BẢO VỆ                                                 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ                   

 Số : 55 – CV/BVCSSK                                                         Hoà Bình, ngày  22  tháng  9  năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.Thông tin chung:
      1.Tên cơ quan/đơn vị:  Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình
    – Địa chỉ: Phường Đồng Tiến – thành phố Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình
    – Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 02183.601699; Fax: 02183.853791.
      2. Tên dự án: Mua thuốc điều trị năm 2010, tại thông báo số: 1463/UBND – TCTN ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2010 của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh.
      3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác:
      4. Tên chủ đầu tư: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình
      5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua thuốc điều trị năm 2010
    B.Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình
– Tên gói thầu: Mua thuốc điều trị năm 2010.
– Tên dự án:  Mua thuốc điều trị năm 2010.
– Nguồn gốc: Từ tiền ngân sách nhà nước và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2010 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình
+ Địa chỉ: Phường Đồng Tiến – thành phố Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình
+ Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 02183.601699; Fax: 02183.853791.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000VNĐ. Bằng chữ (năm trăm ngàn đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 3 Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Phường Đồng Tiến – thành phố Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng với số tiền là: 70.000.000VNĐ, Bằng chữ (bảy mươi triệu đồng)
– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 10 năm 2010, tại hội trường tầng 3 Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Phường Đồng Tiến – thành phố Hoà Bình – tỉnh Hoà Bình
Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hoà Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                
Nơi nhận:                                                                            K/T TRƯỞNG BAN
– Như kính gửi;                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
– Lưu VT.                                                                                              Nguyễn Thị Minh Hiền