Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu: Mua máy tính, máy in cho các xã đặc biệt khó khăn

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng mời thầu gói thầu: Mua máy tính, máy in cho các xã đặc biệt khó khăn. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến trước 16 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng
– Tên gói thầu: Mua máy tính, máy in cho các xã đặc biệt khó khăn
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức đấu thầu : Rộng rãi
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến trước 16 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2010 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: 03 Hùng Vương, phường 10 Tp Đà Lạt.
– Điện thoại: : 0633 813 235                     Fax:   0633 813 235                    
– Giá bán 1 bộ HSMT: 200.000đồng
– Địa chỉ nhận HSDT: 03 Hùng Vương, phường 10,Tp Đà Lạt.
– Thời điểm đóng thầu : 16 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2010

                                             
                                                                               KT.TRƯỞNG BAN
                                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN                                                                                  Păng Ting UốK