Ban quản lý dự án huyện Châu Thành thông báo mời thầu gói thầu: Nhà văn hóa đa năng huyện Châu Thành, hạng mục: xây dựng nhà văn hóa, hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét, PCCC và hố nước ngầm

Ban quản lý dự án huyện Châu Thành thông báo mời thầu gói thầu: Nhà văn hóa đa năng huyện Châu Thành, hạng mục: xây dựng nhà văn hóa, hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét, PCCC và hố nước ngầm. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: ngày 29 tháng 10 năm 2010. Thời điểm đóng thầu: lúc 8 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành.
– Tên gói thầu: Nhà văn hóa đa năng huyện Châu Thành, hạng mục: xây dựng nhà văn hóa, hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét, PCCC và hố nước ngầm.
– Nguồn vốn: ngân sách Tỉnh và Huyện thanh toán năm 2010, 2011 và 2012.
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu:  ngày 29 tháng 10 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành, địa chỉ: Số 80, quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: (0673).842.818.
– Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành, địa chỉ: Số 80, quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: (0673).842.818.
– Thời điểm đóng thầu: lúc 8 giờ 00 ngày 08 tháng  11 năm 2010.
–  Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc bảo đảm của Ngân hàng) và phải được gởi kèm với hồ sơ dự thầu đến Ban quản lý dự án huyện Châu Thành chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 00 ngày 08 tháng 11 năm 2010 tại Ban quản lý dự án huyện Châu Thành.
Ban quản lý dự án huyện Châu Thành kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.                                                 
                                                                                        ĐD BÊN MỜI THẦU
 Nơi nhận:                           
– Như trên;                              
– Trang Web đấu thầu tỉnh ĐT;
– UBND Huyện (b/c);
– Lưu VT.                                                                           Nguyễn Văn Thuấn