Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 9: Xây dựng công trình

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 9: Xây dựng công trình. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2010 đến 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2010 (Bán trong giờ làm việc hành chính trừ các ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật).

THÔNG BÁO MỜI THẦU
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
– Địa chỉ: Xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
– Điện thoại:     0373.884.053         Fax: 0373.884.053
2. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
4. Chủ đầu tư: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói số 9: Xây dựng công trình.
B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải): 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
– Tên gói thầu: Gói số 9: Xây dựng công trình.
– Tên dự án: Đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
– Nguồn vốn: Vốn ngân sách đầu tư theo kế hoạch.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2010 đến 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2010 (Bán trong giờ làm việc hành chính trừ các ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật).
– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
– Điện thoại:     0373.884.053         Fax: 0373.884.053
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2010.
– Đảm bảo dự thầu: 250.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.
       Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá.
        Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hoá kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ  mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                         Thanh Hoá, ngày 04 tháng 11 năm 2010