Bệnh viện 74 Trung ương, Phường Hùng Vương – thị xã Phúc yên – tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời thầu 02 gói thầu Gói 1 : Mua 239 danh mục thuốc y tế theo tên generic, Gói 2 : Mua 208 danh mục hoá chất và vật tư tiêu hao

Bệnh viện 74 Trung ương, Phường Hùng Vương – thị xã Phúc yên – tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời thầu 02 gói thầu Gói 1 : Mua 239 danh mục thuốc y tế theo tên generic, Gói 2 : Mua 208 danh mục hoá chất và vật tư tiêu hao. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2010 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)               BỘ Y TẾ                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số :           /PĐK-BV                                
                                                                                            Vĩnh phúc, ngày 08  tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu : Bệnh viện 74 Trung ương
2. Tên gói thầu :
           – Gói 1 : Mua 239 danh mục thuốc y tế theo tên generic
           – Gói 2 : Mua 208 danh mục hoá chất và vật tư tiêu hao 

3. Tên dự án : Mua thuốc, hoá chất và vật tư tiêu hao năm 2010 – 2011
4. Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và nguồn thu viện phí của Bệnh viện 74 TW
5. Hình thức đấu thầu : Rộng rãi trong nước
6. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút ngày  22  tháng 11 năm 2010  đến trước 13 giờ 30 phút ngày  07  tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán HSMT : Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện 74 Trung ương.
      + Phường Hùng Vương – thị xã Phúc yên – tỉnh Vĩnh Phúc
          + Điện thoại : 0211 6268 624
           + Fax :   0211 6268 474
7. Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng   ( Một triệu đồng chẵn )
8. Địa điểm nhận HSDT : Phòng Văn thư của Bệnh viện 74 Trung ương
9. Thời điểm đóng thầu : 13 giờ 30 phút ngày  07  tháng 12  năm 2010
10. Bảo đảm dự thầu :
       + Số tiền : ≥1% giá dự thầu
      + Đồng tiền sử dụng : Là đồng tiền Việt nam ( VNĐ )
      + Hình thức bảo đảm : Hoặc tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.
HSDT sẽ được mở công khai  vào lúc 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 07   
tháng 12 năm 2010 , tại Phòng họp của Bệnh viện 74 Trung ương.
Bệnh viện 74 Trung ương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                      GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN