Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu ‘‘ Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài nhơn, tỉnh Bình định” thuộc dự án xây dựng mới

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu ‘‘ Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài nhơn, tỉnh Bình định” thuộc dự án xây dựng mới. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến trước 17 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính). Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2010, tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

              Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có kế hoạch tổ chức đấu thầu xây lắp theo Luật Đấu thầu gói thầu ‘‘ Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài nhơn, tỉnh Bình định” thuộc dự án xây dựng mới; theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Địa điểm xây dựng tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
             Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.
             Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000đ (Một triệu đồng) tại văn phòng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056 3961253                Fax: 056 3861165
              Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2010 đến trước 17 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
              Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá là: 110.000.000đ (Một trăm mười triệu đồng) và phải được gửi đến trụ sở của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn,tỉnh Bình Định (địa chỉ nêu trên) trước 17 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
              Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2010, tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
            Chi Cục thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


                                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG
                                                                                 


  
                                                                                                    PHẠM THANH ĐỒNG