UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ.

UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ. Thời gian bán HSMT: Từ ngày 10 tháng 12 năm 2010 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

   – Tên bên mời thầu: UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định.
  – Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ. 
  – Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Hoành Sơn đến thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thuỷ. 
   – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo khả năng kế hoạch hàng năm và ngân sách địa phương đào đắp nền đường.
   – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
   – Thời gian bán HSMT: Từ ngày 10 tháng 12 năm 2010 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
    – Địa điểm bán HSMT:  Phòng Công thương- Huyện Giao Thuỷ – Tỉnh Nam Định.
    – Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng.
    – Địa điểm nhận HSDT: Phòng Công thương- Huyện Giao Thuỷ – Tỉnh Nam Định.
      – Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2010.
      HSDT sẽ được mở công khai vào 08` giờ 00 giờ (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2010, tại phòng họp UBND huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định.
      UBND huyện Giao Thuỷ- Tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


                                                                   Giao Thuỷ, ngày 29  tháng 11 năm 2010
                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                            CHỦ TỊCH                                                                                       Nguyễn Văn  Đồng