Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường và trung tâm CNTT ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh thông báo mời thầu Gói thầu số 3: Thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường và trung tâm CNTT ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2010 đến trước 8 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2010 [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
– Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn đo lường và trung tâm CNTT ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
– Tên dự án: Trụ sở nhà làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng    
– Nguồn vốn: ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi: rộng rãi trong nước   
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2010 đến trước 8 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2010 [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  Bắc Ninh Điện thoại: 0241.3822.426                 
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng/1 bộ   
– Địa chỉ nhận HSDT:  Phòng Hành chính Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng   
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2010   
– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)   

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 12 năm 2010, tại Số 25 Nguyễn Đăng Đạo; TP Bắc Ninh
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



NGÔ CHÍ QUANG