Tổng công ty cảng Hàng không miền Trung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Trang bị trạm thu phí ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tổng công ty cảng Hàng không miền Trung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Trang bị trạm thu phí ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.       BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỔNG C.TY CHK MIỀN TRUNG                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số                / CV-MAC                                                                               Đà Nẵng, ngày         tháng        năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tổng công ty Cảng Hàng không miền Trung  thông báo mời thầu  vào 03 kỳ liên tiếp, vào các ngày 16,17, 20 tháng 12 năm 2010, cụ thể như sau:

A. Thông tin chung:
1.    Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty cảng Hàng không miền Trung.
– Địa chỉ: Cảng Hàng không Quốc tế  Đà Nẵng-TP Đà Nẵng-Việt Nam.
– Điện thoại: 0511-3823396 ,   Fax: 0511-3823393.
2.    Tên dự án: Trang bị hệ thống trạm thu phí ô tô ra vào sân bay tại CHKQT Đà Nẵng.
3.    Loại dự án: Dự án nhóm C.
4.    Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung.
5.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Trang bị trạm thu phí ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
6.    Giá gói thầu: 2.953.142.500 đồng. (Hai tỷ chín trăm năm mươi ba triệu một trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng).

B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU

–    Tên Bên mời thầu: Tổng công ty cảng Hàng không miền Trung.
–    Tên gói thầu: Trang bị trạm thu phí ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
–    Tên dự án: Trang bị hệ thống trạm thu phí ô tô ra vào sân bay tại CHKQT Đà Nẵng.
–    Nguồn vốn: Quỹ khấu hao của Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung.
–    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
–    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 04  tháng 01 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).
–    Địa điểm bán HSMT: Ban Kế hoạch Kinh doanh-Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung-Sân bay Quốc tế Đà Nẵng-Đà Nẵng-Việt Nam.
Điện thoại: 0511. 3.823396; Fax: 0511.3.823393.
(Liên hệ: Ông Doãn Tân Trào).
–    Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
–    Địa chỉ nhận HSDT: Bộ phận Văn thư – Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung-Sân bay Quốc tế Đà Nẵng-Đà Nẵng-Việt Nam. Điện thoại: 0511-3.823.397 (xin số 229), Fax :0511.3.823.393.
–    Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày  04 tháng  01  năm 2011.
–    Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng Việt Nam (Ba mươi triệu đồng Việt Nam). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt và phải được gửi đến Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung trước thời điểm đóng thầu.          
–    Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại trụ sở Tổng công ty cảng hàng không miền Trung.

Tổng công ty cảng hàng không miền Trung kính mời đại diện của các nhà thầu đã nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2010

                                                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
–    Như trên;
–    Lưu VT, Tổ CGĐT ( Trào4b).