Uỷ ban nhân dân xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn. Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2011 đến trước 08 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Môn.
– Tên gói thầu: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn.
– Tên dự án: Kênh mương thuỷ lợi N1-9-27 xã Thạch Môn.
– Nguồn vốn:
+ Ngân sách thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ;
+ Ngân sách UBND xã Thạch Môn;
+ Huy động đóng góp của nhân dân được hưởng lợi từ công trình theo đúng quy chế dân chủ ở cơ sở.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
-Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2011 đến trước 08 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Địa chính – Xây dựng UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh điện thoại 0393 883191.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
– Địa điểm nhận HSDT: Phòng Địa chính – Xây dựng UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh.
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 0 phút ngày 25 tháng 01 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu: 52.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn), hình thức đảm bảo dự thầu của ngân hàng hoặc tiền mặt phải gửi về UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh chậm nhất trước thời điểm đóng thầu.
HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 08 giờ 0 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 01 năm 2011, tại Hội trường số 02 UBND xã Thạch Môn – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh.
UBND xã Thạch Môn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.
Thạch Môn, ngày 10  tháng 01 năm 2011
TM.UBND XÃ THẠCH MÔN
CHỦ TỊCH
    Nguyễn Xuân Quang