Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản gói thầu số 01: Xây lắp các hạng mục: Nhà trung tâm chỉ huy, nhà ở bộ chiến sĩ, nhà ăn , nhà hội trường, nhà trực ban , nhà kho, cổng, bốt gác, tường rào + sân bê tông, hệ thống cấp thoát nước, san nền, kè chắn đất, ga ra xe máy, ô tô, ca nô thuộc dự án: Doanh trại Ban CHQS Gio Linh – Bộ CHQS Quảng Trị

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản gói thầu số 01: Xây lắp các hạng mục: Nhà trung tâm chỉ huy, nhà ở bộ chiến sĩ, nhà ăn , nhà hội trường, nhà trực ban , nhà kho, cổng, bốt gác, tường rào + sân bê tông, hệ thống cấp thoát nước, san nền, kè chắn đất, ga ra xe máy, ô tô, ca nô thuộc dự án: Doanh trại Ban CHQS Gio Linh – Bộ CHQS Quảng Trị. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 07 giờ 30 ngày 28/02/2011 đến trước thời điểm đóng thầu: 07giờ 30 ngày 23/03/2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu và Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản gói thầu số 01: Xây lắp các hạng mục: Nhà trung tâm chỉ huy, nhà ở  bộ chiến sĩ, nhà ăn , nhà hội trường, nhà trực ban , nhà kho, cổng, bốt gác, tường rào + sân bê tông, hệ thống cấp thoát nước, san nền, kè chắn đất, ga ra xe máy, ô tô, ca nô thuộc dự án: Doanh trại Ban CHQS Gio Linh – Bộ CHQS Quảng Trị. Bộ CHQS Quảng Trị mời các Nhà thầu trong nước tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.
Nhà thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu với giá là: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.
Địa chỉ: Phường 3 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 07 giờ 30 ngày 28/02/2011 đến trước thời điểm đóng thầu: 07giờ 30 ngày 23/03/2011 (trong giờ hành chính).
     Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu là: 118.000.000 VNĐ (Một trăm mười tám triệu đồng) của một ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hoặc ngân hàng thương mại cổ phần có uy tín) phát hành, hoặc bảo lãnh bằng tiền mặt và phải được chuyễn đến Ban Quản lý dự án Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chậm nhất là: 07giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 20/03/2011.
    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 07 giờ 30 ngày 23/03/2011 tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (Phường 3 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị).
    Bộ CHQS Quảng Trị kính mời đại diện các nhà thầu tới tham gia dự lể mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.
    Mọi chi tiết liên hệ với bên mời thầu theo địa chỉ: Bộ CHQS Quảng Trị (Km3 Quốc lộ 9, Phường 3 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị). Số điện thoại: 0533.784.166 – Pax: 0533.580.034.
                                    
Nơi nhận:                                                                  CHỈ HUY TRƯỞNG
– L­ưu VT, DT-D08.
                                                                           
                                                                    Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng