Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp số 01: Hệ thống đường giao thông; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước (giai đoạn 2

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp số 01: Hệ thống đường giao thông; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước (giai đoạn 2). Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ 00′ ngày 05 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.
– Tên dự án: Định canh, định cư tập trung thôn Đăk Kinh 1A và thôn Đăk Kinh 1B, xã Ngọc Lây, huyện TuMơRông.
– Tên Gói thầu xây lắp số 01: Hệ thống đường giao thông; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước (giai đoạn 2).
– Giá trị gói thầu: 3.300.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm triệu đồng).
    – Nguồn vốn: Vốn theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và vốn lồng ghép hợp pháp khác.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ 00′ ngày 05 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603.934078
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẳn).
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 5 năm 2011.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 05 tháng 5 năm 2011 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.
   
                                                                                                    TRƯỞNG BAN