Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu Gói thầu 03 – Thiết bị kỹ thuật.

Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu Gói thầu 03 – Thiết bị kỹ thuật.. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 08 năm 2011 (trong giờ hành chính).HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 08 năm 2011, tại Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên Bên mời thầu       : Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng

Tên gói thầu               : Gói thầu 03 – Thiết bị kỹ thuật.

Tên dự án                  : Trung tâm kiểm định nông sản Bảo Lộc

Nguồn vốn                 : Ngân sách Nhà nước

Hình thức đấu thầu     : Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT  : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 08 năm 2011 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT  : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kỹ thuật Đại Lộc, 28 Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại                  0633.817.555

Giá bán 1 bộ HSMT   : 1.000.000 đồng.

Địa chỉ nhận HSDT    : Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng, 35 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt,

Điện thoại                  : (063) 3.821.377

Thời điểm đóng thầu   : 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 08 năm 2011.

Bảo đảm dự thầu        : 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng)

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 08 năm 2011, tại Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Sở Khoa Học & Công Nghệ tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

                                                                   Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2011

                                                                                        Giám đốc