Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập An Trạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo mời thâu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch. Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Trước 09 giờ 00 ngày 14 tháng 10 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng

                                  THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch.

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch thành phố Đà Nẵng.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu trên cơ sở xếp hạng năng lực theo quy tắc chọn thầu tư vấn của WB (CQ).

6. Thời gian tìm hiểu thông tin: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817435; Fax: 0511.3837146.

 8. Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Trước 09 giờ 00 ngày 14 tháng 10 năm 2011 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng

KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

                                                                    Huỳnh Vạn Thắng