Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 06 thuộc công trình: Đường Tu Mơ Rông Ngọc Yêu.

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 06 thuộc công trình: Đường Tu Mơ Rông Ngọc Yêu. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 03 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ 30′ ngày 18 tháng 11 năm 2011. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603934078. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 06 thuộc công trình: Đường Tu Mơ Rông Ngọc Yêu.

Giá trị gói thầu xây lắp số 06: 26.500.000.000 đồng.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 03 tháng 11 năm 2011 đến trước 8 giờ 30′ ngày 18 tháng 11 năm 2011.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603934078.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2011 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

                                                                                   TRƯỞNG BAN

Trần Quốc Huy