Mời thầu Tổ chức khoá học về Kỹ năng làm việc theo nhóm cho các cán bộ của Uỷ ban Dân tộc

BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” thông báo mời thầu gói thầu: Tổ chức khoá học ngắn hạn trong nước về Kỹ năng làm việc theo nhóm cho các cán bộ của Uỷ ban Dân tộc. – Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 05 tháng 11 năm 2011 đến ngày 12 tháng 11 năm 2011. Địa điểm phát hành HSMQT: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” Số 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian nộp HSQT chậm nhất vào trước 16h00 giờ, ngày 12 tháng 11năm 2011 tại: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

   – Tên Bên mời thầu: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

   – Tên gói thầu: Tổ chức khoá học ngắn hạn trong nước về Kỹ năng làm việc theo nhóm cho các cán bộ của Uỷ ban Dân tộc.

   – Tên dự án: Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

  – Nguồn vốn: Vốn viện trợ của chính phủ Ai Len

  – Hình thức đấu thầu: Rút gọn trong nước

  – Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 05 tháng 11 năm 2011 đến ngày 12 tháng 11 năm 2011 (trong giờ hành chính).

   – Địa điểm phát hành HSMQT: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” Số 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội

   – Thời gian nộp HSQT chậm nhất vào trước 16h00 giờ, ngày 12 tháng 11năm 2011 tại: Văn ph òng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.


Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm2011

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)