Thông báo mời thầu gói thầu: Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

Tên dự án:Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS
Tên gói thầu:Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 4 – Phòng kế hoạch – Xí nghiệp TMMĐ Tân Sơn Nhất – Nhà điều hàng Tổng công ty HKVN – Phía nam, điện thoại: 8446665 ext: 6466, fax: 8446336
24/12/2007 đến 26/12/2007
0 (VND)
26/12/2007 16:00
26/12/2007 16:00