Thông báo mời thầu gói thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS

Tên dự án:Đầu tư 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS
Tên gói thầu:Mua 04 xe ô tô 16 chỗ của TIAGS
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 4 – Phòng kế hoạch – Xí nghiệp TMMĐ Tân Sơn Nhất – Nhà điều hàng Tổng công ty HKVN – Phía nam
17/12/2007 đến 19/12/2007
0 (VND)
19/12/2007 16:30
19/12/2007 16:30