Tên gói thầu: Gói Thầu số III. Mua sắm thiết bị động lực lần 1 phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy rừng

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la. – Tên gói thầu: Gói Thầu số III. Mua sắm thiết bị động lực lần 1 phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). – Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010. – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TỈNH SƠN LA
chi cục kiểm lâm

Số:    361  /KL- PCCCR


Sơn la, ngày 08  tháng 12 năm 2008

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi:    Bản tin Thụng tin Đấu thầu.
                    Đài phát thanh truyền hình Sơn la.

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la.
– Tên gói thầu: Gói Thầu số III. Mua sắm thiết bị động lực lần 1 phục vụ cụng tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).
– Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày  13  tháng 12 năm đến trước 9 giờ, ngày 15 tháng  12 năm 2008 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn la – Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la- Điện thoại 022.3854458, 022.3852046- Făx 022.3857636.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng chẵn).
– Thời gian nhận hồ sơ thầu: từ 9 giờ, ngày  16  tháng 12 năm đến trước 9 giờ, ngày   18  tháng  12   năm 2008 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ nhận HSDT: Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la.

– Thời gian lựa chọn nhà thầu: 09 ngày 19 tháng 12 năm 2008


Nơi nhận                                                     Chi Cục trưởng
 – Như trờn.                                                          
 – Đài PT-TH Sơn la.
 – Lưu VP.

                                                                    Nguyễn văn Luân

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 07/12/2008 tới Thongtindauthau.com