Mời chào giá cạnh tranh Gói thầu số 1 Mua con giống Bò, Dê và Gói thầu số 2 Mua con giống Nhím, Lợn rừng phục vụ dự án

Viện Sinh thái rừng và Môi trường mời chào giá cạnh tranh Gói thầu số 1: Mua con giống Bò, Dê và Gói thầu số 2: Mua con giống Nhím, Lợn rừng phục vụ dự án “Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La”. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


A. Thông tin chung
1. Tên bên cơ quan: Viện Sinh thái rừng và Môi trường
     Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội
     Điện thoại: (04)33.840.043; Fax (04)33.724.070; Email: nguyengiap08@gmail.com
2. Tên dự án:
4. Tên chủ đầu tư: Viện Sinh thái rừng và Môi trường
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
      5.1. Tên gói thầu số 1: Mua con giống bò, dê
      5.2. Tên gói thầu số 2: Mua con giống Nhím, Lợn rừng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Tên bên mời thầu: Viện Sinh thái rừng & Môi trường
– Tên gói thầu:
    + Gói thầu số 1: Mua con giống Bò, Dê phục vụ Dự án “Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La”.
    + Gói thầu số 2: Mua con giống Nhím, Lợn rừng phục vụ dự án “Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La”.
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ, ngày 18 tháng 9 năm 2009 đến 14 giờ ngày 23 tháng  9 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Tổng hợp, Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội. Số điện thoại: 0433.840.043, Fax: 0433.840.874

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ ngày 23/9/2009 tại phòng Tổng hợp, Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội.

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN SINH THÁI RỪNG & MÔI TRƯỜNG
Vương Văn Quỳnh