Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ mời chào hàng Mua sắm 01 Tổ máy thủy công suất 250CV

Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ – TKV mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 04: Mua sắm 01 Tổ máy thủy công suất 250CV. Thuộc dự án: Hoán cải nâng tải phương tiện thuỷ 2009 – Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV. Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn huy động khác của Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ – TKV. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh(Trong nước)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.    Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV – Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt nam.
–  Địa chỉ: Phường Cẩm đông – Cẩm phả – Quảng ninh

– Điện thoại/Fax: 033.3939196/033.3718623
2. Tên dự án: Hoán cải nâng tải phương tiện thuỷ 2009 – Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV
3. Loại dự án: Dự án nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV
5. Tên gói thầu đăng ký mời thầu:
– Gói thầu số 04: Mua sắm 01 Tổ máy thủy công suất 250CV


B. Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên bên mời thầu: Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm 01 Tổ máy thủy công suất 250CV
3. Tên dự án: Hoán cải nâng tải phương tiện thuỷ 2009 – Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV.
4. Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn huy động khác của Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV.
5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh(Trong nước)

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00, ngày 22 tháng 09 năm 2009 đến 11 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2009(Trong giờ hành chính)
7. Địa chỉ phát hành:
+ Phòng Quản lý đầu tư – Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV
+ Địa chỉ: Phường Cẩm đông – Cẩm phả – Quảng ninh
+ Điện thoại/Fax:    033.3939196/033.3718623

8. Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ dự thầu:  Vào hồi 11 giờ 00 ngày 01 tháng 10 năm 2009.
9. Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 13giờ 00(giờ VN), ngày 01 tháng 10 năm 2009, tại trụ sở Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV, Phường Cẩm đông – Cẩm phả – Quảng ninh
.

Công ty vật tư vận tải & xếp dỡ – TKV Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham gia lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
                                     GIÁM ĐỐC