Chào giá mua sắm giản đồ, sổ sách, báo biểu khí tượng Thủy Văn Việt Bắc – Phú Thọ

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc – Phú Thọ chào hàng cạnh tranh mua sắm giản đồ, sổ sách, báo biểu Khí tượng Thủy văn

TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN  QUỐC GIA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
KHU VỰC VIỆT BẮC
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Việt Trì, ngày   04   tháng  11   năm 2009 


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc
     –  Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
      –  Điện thoại: 0210 3812 623 – Fax: 0210 3846 449
    2. Tên gói thầu: Mua sắm giản đồ, sổ sách, báo biểu Khí tượng Thủy văn.
    3. Tên chủ đầu tư: Đài KTTV khu vực Việt Bắc
B. Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
    Tên bên mời thầu: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc 
    Tên gói thầu: Mua sắm giản đồ, sổ sách, báo biểu Khí tượng Thủy văn
    Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – mục chi thường xuyên
    Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
    Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 06 tháng 11 năm 2009
đến ngày 11 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
    Địa chỉ phát hành:  Phòng Kế hoạch – Tài chính – Đài Khí tượng Thuỷ văn khu
vực Việt Bắc: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
    Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất báo giá: Chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 16
tháng 11 năm 2009 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính – Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực
Việt Bắc: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.
    Đài KTTV khu vực Việt Bắc kính mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh.

                                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
 
                                                                                                Trần Ngọc Minh