Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá thôn, bản, xã, huyện và các trung tâm văn hoá thông tin, đội thông tin lưu động – thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2009

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Cao Bằng mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá thôn, bản, xã, huyện và các trung tâm văn hoá thông tin, đội thông tin lưu động – thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2009.

UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  609/CV- VHTTDLCao Bằng, ngày 23 tháng 11 năm 2009

                                                PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung :

 1.Tờn Bờn mời thầu:  Sở Văn hóa, thể thao và du lịch CaoBằng
– Địa chỉ: Số 005 đường Nguyễn Du, Hợp Giang thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
– Điện thoại: (026)3954267                Fax: (026)36855563
2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá thôn, bản, xã, huyện và các trung tâm văn hoá thông tin, đội thông tin lưu động – thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2009.
3. Phân chia gói thầu: 1 gói
4. Tên Chủ đầu tư : Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch Cao Bằng
5. Tờn gúi thầu đăng ký thông báo mời thầu : Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hoá thôn, bản, xã, huyện và các trung tâm văn hoá thông tin, đội thông tin lưu động – thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2009.
6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước( Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá năm 2009)
7. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

B. Nội dung thụng bỏo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
    Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức chào  hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu Cung cấp trang thiết bị thuộc chương trình Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2009 sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
    Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.
    Các nhà thầu quan tâm đến gửi thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Số 005, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Điện thoại: 026 855 752 và sẽ mua một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng với giá 500.000 đồng tiền Việt Nam (Năm trăm ngàn đồng chẵn).
    Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng 08 h00 đến 16h30, ngày 28 háng 11 năm 2009.
    Hồ sơ chào hàng phải được nộp đến Bên mời thầu chậm nhất là 9h00 phút  ngày 05 tháng 12 năm 2009 tại địa chỉ số 005, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng.
    Hồ sơ chào hàng sẽ được mở vào hồi 9h30 phút  ngày 05 tháng 12 năm 2009 tại địa chỉ nêu trên.

                                                                                             Cao Bằng, ngày 23 tháng 11 năm 2009
                                                                                                                GIÁM ĐỐC
                
                                                                                                                Trần Hùng