Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học, sở Tài chính Thái Bình năm 2009

Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học, sở Tài chính Thái Bình năm 2009 thuộc dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính ngân sách tỉnh Thái Bình đến năm 2010. 

    THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên Bên mời thầu:: Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị tin học, sở Tài chính Thái Bình năm 2009
Tên dự án: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính ngân sách tỉnh Thái Bình đến năm 2010.
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08h đến 11h ngày 10 tháng 12 năm  2009 .
Địa chỉ phát hành: Sở Tài chính tỉnh Thái Bình, số 8, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, điện thoại 0363.831733.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08h30, ngày 16 tháng 12 năm 2009  tại Văn phòng Sở tài chính tỉnh Thái Bình, số 8, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình./.


                                                                                    Thái Bình ngày 3 tháng 12 năm 2009
                                                                                              SỞ TÀI CHÍNH THÁI BÌNH
                                                                                                        KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC


                                                                                                               (đã ký)
                                                                                                        Phạm Văn Hoạt