Mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động –

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-Tên bên mời thầu: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
-Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
-Tên dự án: Mua sắm hàng hoá.
-Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.
-Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
-Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 đến ngày 11 tháng 12 năm 2009 (theo giờ làm việc hành chính)
-Địa chỉ phát hành: Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La; Tổ 3 phường Chiềng Lề – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La; điện thoại 022.3852269;      Fax 022.3855569 
-Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12 năm 2009. Tại Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La./.
                          
  Nơi nhận:                                                                                 Sơn la, ngày 07 tháng 12 năm 2009
-Như trên;                                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC
-Lưu: VT, VP                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                                      Lê Viết Trực